800300715071 Böcek Taksonomisi Kredi: 3 / AKTS:8
Taksonominin tarihçesi ve fonksiyonu, taksonominin biyolojinin diğer kolları ile ilişkileri, taksonomik kategoriler (takım, familya, cins, tür, alttür), Tür ve türleşme, sınıflandırma, taksonomik karakterler, taksonomide görülen tipler, teşhis, taksonomik yayınların hazırlanması ve çeşitleri, isimlendirme ve isim değiştirme prensipleri konularının incelenmesidir.

800300725230 Pestisit Uygulama İlkeleri Kredi: 3 / AKTS:8
Pestisitlerin ana grupları, kimyasal savaşa karar vermede önemli faktörler, meteorolojik durumla pestisit uygulamaları arasındaki ilişkiler, pestisit uygulama yolları, uygun pestisit seçimi, zararlı kompleksinde pestisitlerin akılcı kullanımı, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, pestisitlerin güvenli ve kontrollü kullanımı, uygulama hatalarının azaltılması, değişik bitki ve zararlı gruplarında pestisit uygulamaları.

800300805030 Böcek Fizyolojisi Kredi: 3 / AKTS:10
Böcek embriyolojisi, böceklerde karşı koyma ve bağışıklık fizyolojisi, duygu organları fizyolojisi, kas sistemi ve hareket fizyolojisi, davranış fizyolojisi, diyapoz fizyolojisi, beslenme fizyolojisi, hormon sistemleri ve fizyolojisi, böceklerde üreme şekilleri ve üreme fizyolojisi, böceklerde cinsiyetin tayini.

800300805080 Böcek Popülasyon Ekolojisi Kredi: 3 / AKTS:10
Popülasyon ve popülasyon ekolojisi, Popülasyonun yapısı, Popülasyonların genel özellikleri, Popülasyonların sayısal değişimlerini belirleyen parametreler ,Popülasyon dalgalanmaları, Popülasyon büyüklüğünü etkileyen faktörler, Hayat tabloları.

800300805120 Böcek Toksikolojisi Kredi: 3 / AKTS:10
İnsektisitlerin sınıflandırılmaları ve genel özellikleri, insektisitlerin etki şekilleri ve mekanizmaları, insektisitlerin böcek vücuduna giriş yolları, böceklerde insektisitlere karşı direnç oluşumu, nedenleri ve fizyolojisi, insektisitlerin faydalı faunaya ve çevreye olumsuz etkileri.

800300805151 Nükleer Entomoloji Kredi: 3 / AKTS:10
Radyoizotoplar ve radyasyon hakkında genel bilgiler, radyasyon ölçme yöntemleri, radyasyonun canlılara etkileri ve korunma önlemleri, radyoaktif izotopların kullanılışı, böcek fizyolojisi ve toksikolojisi araştırmalarında radyoizotopların kullanılışı, radyasyonla böceklerin öldürülme yöntemleri ve uygulamaları, radyasyonla kısırlaştırma ve kısır böcek yöntemi (SIT) ve uygulamaları.

800300805161 İpek Böceği ve Balarısı Zararlıları Kredi: 3 / AKTS:10
İpekböceği, balarısı, petek ve kolonilerinde zararlı grupların sistematikteki yerleri ve biyolojileri, zararları, yayılışları, ekonomik önemleri ve savaşım yöntemleri

800300805171 Pestisitler ve Çevre Kirliliği Kredi: 3 / AKTS:10
Pestisit kalıntıları, pestisit kalıntılarının çevredeki hareketleri, kalıntı problemiyle ilgili yasalar ve düzenlemeler, pestisitlerin çevrede parçalanma mekanizmaları (biotransformasyon, fotokimyasal, fiziksel ve kimyasal mekanizmalar), pestisitlerin doğal yaşama, insana ve evcil hayvanlara etkileri.

800300805181 Temel ve Uygulamalı Aphidioloji Kredi: 3 / AKTS:10
Afit örnekleme tekniği, örneklerden elde edilmesi, toplanan afitlerde sayım, afitlerde yetiştirme tekniği, preparasyon, afit sistematiği, teşhis karakterleri, afit biyolojisi, afitlerde polimorfizm, beslenme, afit ekolojisi.

800300805270 Konukçu Patojen İlişkileri Kredi: 3 / AKTS:10
Fitopatojenlerin (fungus, bakter, virüs vb.) penetrasyon mekanizması, bitki hücre duvarının yapısı, bitki patojenlerinin salgıladıkları hücre duvarını parçalayıcı enzimler ve bunların patojenisitedeki rolleri, patojenler tarafından üretilen toksinlerin sınıflandırılması ve fitotoksinlerin patojenisitedeki rolleri, konukçuya spesifik ve konukçuya spesifik olmayan toksinlerin yapısı, etki mekanizmaları, bitki patojenleri tarafından üretilen büyüme düzenleyicileri ve bunların hastalık belirtisi oluşumundaki rolleri, hasta bitkide meydana gelen fizyolojik değişiklikler, dayanıklılık kavramı ve konukçuda fitopatojenlere karşı savunma mekanizmaları, patojen ve konukçu bitki arasındaki genetik interaksiyonlar.

800300805400 Moleküler Bitki Patolojisi Kredi: 3 / AKTS:10
Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlerin moleküler yapıları, DNA nın yapısı ve tipleri ,DNA konusundaki araştırmaların günümüze kadar tarihçesi, DNA replikasyonu, hücredeki diğer genomik elementler, DNA tamir mekanizmaları, RNA nın genel yapısı ve hücredeki RNA tipleri, Gen klonlamasında kullanılan enzimler, RE enzimleri, Moleküler hibridizasyon teknolojisi , PCR teknolojisi (PCR tipleri),Virüslara uygulanan RT-PCR yöntemi ve uygulama esasları, PCR-RFLP yöntemi, Hastalıklara karşı dayanıklı transgenik bitki elde edinme yöntemleri

800300805450 Bitki Hastalıklarında Özel Mekanizmalar Kredi: 3 / AKTS:10
Önemli bitki patojenlerinin (Ascochyta spp., Alternaria spp.,Botrytis spp., Fusarium spp., Puccinia spp., Uromyces spp., Venturia spp., Erwinia, Agrobacterium, Fan Leaf, Sharka vb.) penetrasyon ve enfeksiyon prosesi ve hastalık gelişimini etkileyen faktörler, patojenin bitki tarafından tanınması ve yayılması, patojen enfeksiyonlarının histo-ve sitopatolojisi, fungus ve bakteriler tarafından bitki sinyal molekülerinin algılanması, bitki patojenlerinin patojenisitesi ile ilişkili faktörler, dayanıklı ve hassas genotiplerde konukçu-patojen ilişkisinin histo ve sitopatolojik olarak incelenmesi, patojenisite ve dayanıklılığın moleküler yönü.

800300805461 Yabancı Ot Taksonomisi Kredi: 3 / AKTS:10
Yabancı otların teşhisi, yabancı otların diğer bitki türleriyle olan genetik ilişkisi, yabancı otların populasyon yapısı

800300715020 Biyolojik Mücadele Kredi: 3 / AKTS:8
Biyolojik mücadelenin tanımı ve tarihsel gelişimi, biyolojik mücadelede kullanılan yöntemler ve canlı grupları, asalakların, avcıların ve patojenlerin kullanımı, yabancıotlara karşı biyolojik mücadele, Organik tarım, iyi tarım veentegre savaş çerçevesinde biyolojik mücadele ve sorunları.

800300715041 Bitki Patojenlerini Nakleden Omurgasızlar Kredi: 3 / AKTS:8
Bitkilerde hastalıklarından bakteri, fungus, virus ve benzeri bitki patojenlerini nakleden omurgasızlar (Nematoda ve Arthropoda’ya bağlı vektörler), vektör ile bitki patojenleri arasındaki ilişkiler, nakilde etkili olan faktörler, kültür bitkilerinde oluşacak zararın önlenmesi veya en az düzeye indirilmesi için uygulanabilecek vektör yönetimi

800300715050 Böcek Fizyolojisine Giriş Kredi: 3 / AKTS:8
Böceklerde embriyo gelişmesi, derinin yapısı ve özellikleri, gelişme fizyolojisi,başkalaşım fizyolojisi, dolaşım sistemi ve fizyolojisi, solunum sistemi ve fizyolojisi, sinir sistemi ve sinirsel iletim, sindirim sistemi ve fizyolojisi, sıcaklığın ve suyun böcekler üzerine etkileri, böceklerde boşaltım sistemi ve fizyolojisi.

800300715061 Böcek Biyokimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Böceklerin yaşamında karbonhidratların, lipidlerin ve proteinlerin rolü, böcek kütikülasının kimyası, böcek biyokromlarının rolü, böcek hormon ve büyüme regülatörlerinin biyokimyası, böcek türleri içinde ve arasındaki davranışların biyokimyası, böceklerde biyokimyasal savunma mekanizmaları.

800300715091 Kentsel Entomoloji Kredi: 3 / AKTS:8
Yaşam alanlarında bulunan ve insanlara çeşitli şekillerde doğrudan yada dolaylı zarar veren eklembacaklılardan yaygın görülen türleri, biyolojileri ve savaşımları

800300715101 Böcek Yetiştirme Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Besin fizyolojisisi ve biyokimyası, Besin terminolojisisi,Böcek kültürleri için teknik düzenler, doğal, yarısentetik ve sentetik besinler, özel yetiştirme yöntemleri (Orthoptera, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, ambar böcekleri, parazitoid ve avcı türler, diğer arthropodlar).

800300715111 Entomofag Böcekler Kredi: 3 / AKTS:8
Entomofag böceklerin biyolojik savaşımdaki önemi, Entomofag böceklerin sınıflandırılması, Değişik takım ve familyalarda bulunan entomofag böceklerin tanınmaları, konukçuları, yayılışları, ergin davranışları, gelişmeleri, üreme güçleri, cinsiyetler oranı ve diğer biyolojik özellikleri, Entomofag böceklerin konukçularıyla ilişkileri, Biyolojik savaşımda kullanılan entomofag böcek türleri.

800300715130 Entomolojide Laboratuvar Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
Laboratuvar güvenliği, Laboratuvar tesisi ve kuralları, Mikro teknik yöntemler,, Mikroskop ve mikroskop çeşitleri, Mikroskopta ölçme, toma lamı ile kan ve baculovirus sayımı, Kan preparasyonu, değişik takımlarda ve dönemlerde organ sistemlerinin disseksiyonu, Küçük Arthropodların toplanması saklanması ve preparasyon teknikleri, Nematodların toplanması ve preparasyonu, Moleküler tanımlama yöntemleri.

800300715191 Temel Akaroloji Kredi: 3 / AKTS:8
Akarların önemi, akarolojinin tarihçesi, akarların sınıflandırılması (önemli takımlar ve karakterler, alttakım, familya karakterleri) ve habitatları. Akarların yakın arthropod gruplarından farkı. Akarların iç ve dış morfolojisi, anatomisi. Akar populasyon ekolojisi, akarların biyolojisi, konukçularıyla ilişkileri, davranışları ve yaşama ortamları. Akarların toplanması, saklanması, preparatlarının yapılması, akarlarla deneme yöntemleri. Akarların ekonomik önemi, konukçu- ilişkileri ve konukçu tercihi. Akarlarda farklı organ sistemleri ve çoğalma. Akarların savaşım yöntemleri biyolojik ve entegre akar yönetimi. Akar mücadelesinde; dayanıklılık, direnç, çapraz direnç ve çoklu direnç. Bu dersin amacı akaroloji’nin, simptomatoloji , biyoloji ve savaşımları konusunda bilgiler vermektir.

800300715201 Uygulamalı Akaroloji Kredi: 3 / AKTS:8
Tarımsal ürünlerde zararlı önemli akar türlerinin taksonomik karakterleri, biyoloji ve zarar şekilleri, depolanmış ürünlerde zararlı akar gruplarının ayırımı, zarar şekilleri ve biyolojileri. Tahıl, meyve bahçeleri ,seralar ,sebzeler ve yem bitkileri ile subtropik ürünlerde önemli kırmızı örümcek türleri, tanınmaları, zarar şekiller ve savaşım yöntemleri. Dünyada ve ülkemizde görülen önemli akar türleri . Farklı savaşım metodları, biyolojik savaşım ve entegre akar yönetimi.. Karantinya tabii akar türleri.

800300715211 Temel Nematoloji Kredi: 3 / AKTS:8
Nematolojinin tarihçesi, gelişimi ve habitatları, nematodların sistematikteki yeri. Nematodların genel karakterleri (morfolojileri, anatomileri, biyolojileri), nematodlar ile diğer toprak mikroorganizmaları arasındaki ilişkiler, nematodlarla mücadelede uygulanan yöntemler, nematod teşhisinde örneklerin alınması ve preparat tekniği. Nematodların morfoloji, anatomi ve tanınmamaları. Nematodların simptomları ve ekonomik önemleri. Nematodlarda farklı organ sistemleri ve çoğalma. Nematod ekolojisi ve dağılımları. Nematodların doğal düşmanları, zarar şekilleri ve savaşım yöntemleri Dayanıklı ve tolerant bitkilerden yararlanma . Önemli nematisit ve fumigantlar. Bu dersin amacı, öğrencilere, nematodların biyoloji,ekoloji ve simptomları, ,morfooji ve teşhisleri konusunda blgiler vermektir. Nematod savaşım metodları, biyolojik ve entegre savaşım yöntemlerini açıklamaktır.

800300715221 Uygulamalı Nematoloji Kredi: 3 / AKTS:8
Bitki paraziti nematodların sistematikteki yeri, ekonomik önemi, tarımsal ürünlerde zararlı önemli bitki paraziti nematodların morfolojileri, zarar şekilleri , biyolojileri ve mücadele yöntemleri. Tahıl, meyve bahçeleri ,seralar ,sebzeler ve yem bitkiler ile subtropik ürünlerde önemli nematod türleri tanınmaları, zarar şekiller ve savaşım yöntemleri. Dünyada ve ülkemizde görülen önemli nematod türleri. Nematood zarar tahmin yöntemleri. Karantinya tabii nematod türleri . Farklı savaşım metodları ile dayanıklı ve tolerant bitkilerden yararlanma ve entegre nematod savaşım yönetimi.

800300715261 Fitopatolojide Seroloji Kredi: 3 / AKTS:8
Serolojinin dünyadaki gelişimi, Serolojide kullanılan temel kavramlar Antijen hazırlama ve Antiserum eldesi , Çeşitli hayvanlardan antiserum elde etme kullanılan yöntemleri,tavşana immunizasyon, antiserumu toplama ve arındırma, serolojik yöntemlerden çift difüzyon agar-jel ve mikropresipitasyon yöntemleri, titre tayini ve bu amaçla kullanılan yöntemler , DAS-ELISA tekniği ve kullanım alanları, monoklonal antiserum özellikleri ve kullanım alanları ,ELİSA uygulaması (Bitki materyali, yaprak ve tohum ile çeşitli virüslere karşı), Agar-jel ve mikropresipitasyon uygulaması

800300715281 Fungisitlerin Biyolojik Aktivitesinin Saptanması Kredi: 3 / AKTS:8
• Fungisit grupları ve etki mekanizmaları,
• Fungisitlerin fungus spor çimlenmesine etkilerinin belirlenmesinde kullanılan in vitro yöntemler, Lam çimlendirme testi Agar testi, Sellofan transfer biyoassay tesi,
• Fungisitlerin fungus misel gelişimine etkilerinin belirlenmesi
• Fungisitlerin sistemik aktivitelerinin belirlenmesi,
• Fungisitlerin kalıcılıklarının belirlenmesi,
• Fungisitlerin etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla arazi koşullarında deneme planlaması veverilerin analizi.
• Fungisitlerin etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla sera koşullarında uygulanan test prosedürleri
• Tohum ilaçlarının etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan test prosedürleri
• Verilerin değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin uygulanması

800300715291 Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota Taksonomisi Kredi: 3 / AKTS:8
Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota’ da tanımlar ve kavramlar, takım ve familya özellikleri ve önemli bazı cins ve türlerin özellikleri; ilgili referanslar, teşhis anahtarları ve kullanımı.

800300715301 Yabancı Otlarda Araştırma Metodları Kredi: 3 / AKTS:8
Herbaryum hazırlama, yabancı ot teşhis yöntemleri, yabancı ot rekabeti, tohum bankası, yabancı ot populasyon dinamikleri, herbisitlerin kimyası ve sınıflandırılması, herbisitlerin etki mekanizması, herbisitlere tolerant kültür bitkileri, yabancı ot mücadele stratejileri
800300715330 Toprak Patojenleri Kredi: 3 / AKTS:8
Toprak kökenli bitki patojenlerinin oluşturdukları hastalıklar, etmenlerin taksonomileri, biyolojileri ve toprak kökenli bitki hastalıkları ile mücadele yöntemleri

800300715360 Tohum Patolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
• Tohumla taşınan fungal, bakteriyel ve viral hastalıklar
• Hastalıkların tohumdan bitkiye geçiş mekanizmaları
• Patojenlerin tohumdan bitkiye geçişini etkileyen faktörler
• Tohumla taşınan hastalıkların tespit yöntemleri
• Tohumla taşınan hastalıklarla mücadele yöntemleri

800300715371 Ascomycota Taksonomisi Kredi: 3 / AKTS:8
Ascomycotanın genel özellikleri (Tanımlar ve Kavramlar), Conidiogenesis, Conidi ve Conidioma tipleri. Ascus ve Ascocarp (Ascoma) tipleri. Ascomycota’nın sınıflandırılmasındaki son gelişmeler, Takım ve familya Özellikleri. Değişik Ascomycota Fungus örneklerinden sporların mikroskopta incelenmesi. Önemli Teleomorphic cins ve türlerin özellikleri. Mitosporik Fungusların takım ve familya özellikleri. Önemli Anamorphic Cins ve türlerin özellikleri ve bunlara ait örneklerin mikroskopta incelenmesi.

800300715381 Basidiomycota Taksonomisi Kredi: 3 / AKTS:8
Basidiomycotanın genel özellikleri, Basidium ve basidiocarp ( Basidioma ) yapıları, Basidiomycotanın sınıflandırılmasındaki son gelişmeler ve değişik sınıflandırma şekilleri. Urediniomycetes sınıfı takımı ve familyaları. Uredinales takımının familyaları, Pas funguslarının spor yapıları ve biyolojileri, Değişik pas örneklerinden sporların mikroskopta incelenmesi. Ustilaginomycetes sınıfının takım ve familyaları, Ustilaginales takımının özellikleri. Değişik sürme ve rastık örneklerinden spor yapılarının mikroskopta incelenmesi. Basidiomycetes sınıfının takım ve familyaları. Önemli familyaların cinslerinden örneklerin incelenmesi.

800300715411 Mikorizalar Kredi: 3 / AKTS:8
Mikorhiza tanımı, mikorhizaların yararları ve kullanım yerleri, Ektomikorhiza,Endomikorhiza, Ektendomikorhiza kavramları,mikorhiza tiplerinin (Arbusküler, Arbutoid, Ericoid, Monotropoid, Orchid Mikorhizalar) özellikleri, ekolojileri, Mikorhizal fungusların yapıları ve teşhis kriterleri, mikorhizaların bitki patojenleri karşı bitki dayanıklılığındaki rolü ve dayanıklılık mekanizması, mikorhizal fungusların izolasyonu, inokulum üretilmesi ve inokulasyon metotları .

800300715430 Fitopatolojide Araştırma Metodları Kredi: 3 / AKTS:8
Bitki hastalıkları surveyi ve survey tipleri, Mikroskop ve mikroskop çeşitleri, Mikroskoptan spor ölçümleri, İnokulum yoğunluğunun toma lamı ile belirlenmesi, Sterilizasyon ve sterilizasyon teknikleri, Değişik besi ortamlarının bileşimleri, İzolasyon ve yöntemleri, İnokulasyon ve İnokulasyon yöntemleri, Mikrotom ve kesit alma tekniği, Santrifugasyonun prensipleri ve çeşitli santrifuj uygulamaları, Elektroforezin esası ve elektroforez tipleri, Kromatografini esası ve uygulama prensipleri, Gas Kromarografisi ve HPLC,Spektrofotometre tipleri ve uygulamaları

800300715471 Depolanmış Ürün Zararlıları ile Savaşım Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
Ham veya işlenmiş haldeki depolanmış gıda maddeleri, kurutulmuş meyve, sert kabuklu yemişler, deri, ahşap, tekstil, tütün, tıbbi-aromatik bitki vb materyalde zararlı olan böcek, akar, kemirgen vb zararlıların entegre zararlı yönetimi ilkeleri çerçevesinde mücadelesi

800300715481 Temel ve Uygulamalı Coccidioloji Kredi: 3 / AKTS:8
Coccoidlerin genel morfolojik özellikleri, sistematikleri, Coccoidea üst familyası içinde yer alan Diaspididae, Pseudococcidae, Coccidae, Eriococcidae, Margorodidae, Astereolecaniidae, Kermesidae ve benzeri familyaların taksonomi ve marfolojileri, biyolojik evrelerin morfolojik özellikleri, bu familyalar içinde yer alan türlerin taksonomik özellikleri, biyolojileri. Coccoidlerin bitkilere olan etkileri, ballı madde salgısı, fumajin oluşumu, karıncalar ve emdosymbiontlarla ilişkileri, doğal düşmanlar, önemli tarımsal zararlı coccoid türleri ile savaşım yöntemleri.nin verilmesi

800300715491 Böcek Davranışları Kredi: 3 / AKTS:8
Böcek davranışlarına etki eden faktörler, böcek davranışlarında kullanılan metodolojiler, böcek davranışlarının gözlemlenmesi, davranışsal verilerin kaydedilmesi ve istatistik analizinin gerçekleştirilmesi, konukçu bulma ve konukçu seçimi, böceklerde konukçu yerleşimi, konukçunun tanınması, konukçunun reddedilmesi, süperparazitizm, konukçu beslenme davranışları, böceklerde çiftleme davranışı, böcek davranışları ve komunite ekolojisi.

800300715501 Organik Tarımda Zararlı Yönetimi Kredi: 3 / AKTS:8
Organik tarımda genel bilgilerin yer aldığı giriş, Organik tarımda zararlı ve faydalıların izlenmesi, Organik tarımda zararlılara karşı kültürel önlemler, Organik tarımda zararlılara karşı biyolojik mücadele, Organik tarımda zararlı yönetiminde kimyasal savaş, Serada organik sebze yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, Tarla Koşullarında organik domates yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, Tarla koşullarında organik biber yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, Organik elma yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, Organik kayısı yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, Organik vişne yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, Doğal ürünlerde zararlı yönetimi örneği.

800300715511 Böcek Moleküler Genetiği Kredi: 3 / AKTS:8
DNA , DNA replikasyonu , ökaryotik DNA’nın transkripsiyon,translasyon ve regülasyonu , böceklerde embriyonik gelişmenin genetik kontrolü,moleküler genetiğin temel araçları,klonlama , ekspresyon vektörleri , DNA dizi analizi,”omic”ler ,polymerase zincir reaksiyonları,böceklerde cinsiyetin kontrolü , gen aktarılmış böcekler,böceklerde davranışların moleküler genetiği ,moleküler sistematik ve böceklerde evrimleşme,böcek populasyon ekolojisi ve moleküler genetik , transgenik zararlı böcek ve faydalı böceklerin , zararlı yönetim programlarında kullanımı gibi konular işlenecektir
800300715520 Bitki Mikolojisinde Moleküler Tekniklerin Kullanımı Kredi: 3 / AKTS:8
Fungus taksonomisindeki moleküler yenilikler, bitki patojenlerinin tespit ve tanısında moleküler tekniklerin kullanımı, farklı inokulum kaynaklarından patojen izolasyonu, funguslarda popülasyon genetiği, fungusitlere karşı direncin moleküler temeli, seksual çoğalma, vejetatif uyum ve anastomosis grupları ile ilgili çalışmalarda moleküler tekniklerin kullanımı, konukçu-patojen interaksiyonunda moleküler uygulamalar, toksin oluşturan fungusların incelenmesinde ve biyolojik kontrol, karantina ve sertifikasyon programlarında moleküler tekniklerin kullanımına yönelik temel ve pratik çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.

800300715541 Tarımsal Karantina Patojenleri Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders kapsamında zirai karantina listelerinde yer alan önemli bitki patojenlerinin konukçu, coğrafik dağılımı, hastalık belirtileri, biyolojisi, uluslararası standart tespit, tanı ve kontrol yöntemleri ile karantina riskleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

800300715551 Fungisitler Kredi: 3 / AKTS:8
Ders içeriğinde öğrencilere bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılan fungisit etkili maddelerini, bunların dahil oldukları grupları, etki mekanizmalarını, etkili oldukları bitki hastalıklarını, kullanım şekilleri, formülasyonları ve dozları verilecektir. Bu fungisitlerin toksik etkileri ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşik Devletler Çevre Kirliliği Örgütü (EPA) tarafından belirlenen toksisite sınıflarını ve fungisit etkili maddelerinin bunlara göre sınıflandırılması anlatılacaktır. Ayrıca fungisitlere karşı funguslarda direnç gelişimini ve bunu belirleme metotları hakkına bilgiler verilecektir.

800300715561 Bitki Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Kredi: 3 / AKTS:8
Derste biyolojik mücadelenin tanımı, avantajları ve dezavantajları, biyolojik mücadelenin başarısını etkileyen faktörler, biyolojik mücadelede kullanılmakta olan veya kullanım potansiyeline sahip mikroorganizma cins ve türleri, bu mikroorganizmaların etki şekilleri, bitkiler bazında biyolojik mücadele uygulamaları ve bunların başarı seviyeleri konularında bilgiler verilecektir. Bunlara ilaveten, mikroorganizmaların doğadan izolasyon, etkinliklerinin belirlenmesi ve biyolojik mücadelede etkili bulunan mikroorganizmaların preparasyonlarının hazırlanması, amacıyla kullanılan metotlar hakkında bilgiler verilecektir.

800300715571 Fungus Biyolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
Fungusların hücre yapısı ve ultrastrüktürel özellikleri, filogenetik taksonomisi, metabolizması, beslenme, gelişme ve çoğalma fizyolojileri, spor gelişimi ve dormansisi, genetik yapısı, ekolojik özellikleri, diğer etmenlerle ilişkileri ve kontrolü hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

800300715581 Fungus Genetiği Kredi: 3 / AKTS:8
Funguslardaki yaşam döngüsü, eşeyli üreme, alternatif çoğalma sistemleri, genetik özelliklerin replikasyon ve rekombinasyonu, mutasyon, patojenisite mekanizmaları, popülasyon genetiği, genomiks ve biyoteknolojik uygulamalar hakkında bilgi verilmektedir.

800300725010 Biyoteknik Savaşım Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Feromonların kimyasal yapıları, sınıflandırılmaları ve özellikleri, cinsel çekici feromonların böceklerle savaşımda kullanımı, böcek hormonları ve savaşımda kullanımı, bitki böcek ilişkileri, Allomon (kaçırıcı+iştah kesici) ve Kairomon (Cezbedici+iştah artırıcı)ların savaşımda kullanılmaları, böceklerle savaşımda ışık renk ve sesten yararlanma.

800300725141 Orman Entomolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
Orman Entomolojisi ve böceklerin önemi, Zararlı böcek yönetimi kavramı, Ormanların işletilmesi ve bunun zararlılarla ilişkisi, Orman ağaçlarında ve ürünlerinde zararlı böcekler ve mücadele yöntemleri, Orman ağaçlarında ve ürünlerinde zararlı türlerin tanınmaları, biyolojileri, zararları, konukçuları ve savaşımları.

800300725240 Entegre Savaşım Modelleri Kredi: 3 / AKTS:8
Entegre savaşımın prensipleri, ekolojik esasları, farklı savaşım yöntemlerinin tanıtımı ve entegrasyonu, değişik agroekosistemlerde entegre savaş model uygulamaları (elma bahçeleri, turunçgil bahçeleri, sera v.d.), entegre savaşım organizasyonu.
800300725251 Zoocecidler Kredi: 3 / AKTS:8
Kökenleri hayvansal olan bitki urları: Nematodlar, akarlar, aphidler, gal-ur sinekleri, ur arıları, tomurcuk gal güveleri tarafından oluşturulan urlar, urların oluşumu, kültür bitkilerinde ortaya koyduğu zarar, urların faydaları ve bunların endüstride kullanımı

800300725310 Paraziter Olmayan Hastalıklar Kredi: 3 / AKTS:8
Paraziter olmayan hastalık tanımı ve özellikleri, paraziter olmayan hastalık nnedenleri, Yüksek sıcaklığın bitkilerde oluşturduğu olumsuzluklar. Düşük ssıcaklık, don ve dolu zararları ve belirtileri. Kuraklık, yağış ve nem fazlalığı, rrüzgar, yıldırım zararları. Besin maddesi noksanlıklarının bitkilerde oluşturduğu bbelirtiler. Besin maddesi toksisite belirtileri. Besin maddesi noksanlıklarının ttespit yöntemleri ve giderilme yolları. Partikül ve gaz kirleticilerinin bitkilerde yyaptığı olumsuz etkiler. Bitkilere pestisit zararının etkileri ve belirtileri. Diğer hhatalı tarımsal işlemlerin bitkilerde oluşturduğu olumsuzluklar. Bitkilerde ggörülen genetik bozukluklar.

800300725320 İleri Bitki Bakteriyolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
Bitki Patojeni bakterilerle ilgili genel bilgiler ve bu alandaki son gelişmelerin tartışılması

800300725340 İleri Bitki Virolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
Bitki virüslerinin sınıflandırılması, morfolojik yapıları, hastalık belirtileri ve konukçu dizisi, yapısı ve saflaştırılması, genom organizasyonu, viral genomların ekspresyonu ve replikasyonu, bitki içerisindeki hareketleri, bitki metabolizmasına olan etkileri, virüs-bitki ilişkileri, taşınma yolları, viroid, uydu virüs ve uydu RNA’lar, teşhis yöntemleri, virüs hastalıklarıyla mücadele

800300725391 Mikotoksinler Kredi: 3 / AKTS:8
• Fungusların bitkisel ürünlerde oluşturdukları sıcakkanlılara zararlı toksik metabolitler (mikotoksinler); Aflatoksin, Patulin, Sterigmatosistin, Ksantomegnin, Penisillik asit, okratoksin, Fusarium toksinleri Alternaria toksinleri, ergot alkoloidleri,
• Bu toksinleri oluşturan fungus türleri
• Mikotoksinlerin oluşmasını etkileyen ortam koşulları.
• Mikotoksinlerin hayvan ve insanlara etkileri ve sınır değerleri

800300725421 Böcek Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Böceklerde enfeksiyonlardan kaynaklanan genel ve hastalığa özel belirtiler, Böcek patolojisinin ülkemiz ve dünyadaki gelişimi,geleceği Böceklerde hastalık oluşturan etmenlerin laboratuarda inceleme yöntemleri, Böceklerde enfeksiyon oluşturan bakteriyel etmenler Bacillus thungiensis etmeni, konukçularını, toksinleri , Böceklerde enfeksiyon oluşturan fungal etmenler, Böceklerde enfeksiyon oluşturan viral etmenler, genel simptomatolojisi ,taksonomi, Baculoviruslar ve biyolojik mücadeledeki yerleri, Böceklerde enfeksiyon oluşturan protozoa etmenleri, böceklerde enfeksiyon oluşturan nematod zararlıları ve bunların biyolojik mücadeledeki önemleri, Ülkemizde ve dünyada biyolojik mücadele uygulamalarında (Mikrobial savaşımda) kullanılan preparatlar

800300725531 Ürünlerinden Faydalanılan Böcekler Kredi: 3 / AKTS:8
Böcekler ve ürününden çok eski zamanlardan beri gıda, tekstil, dericilik, mobilya, boya sanayi, tıp ve kozmetik alanlarında endüstriyel düzeyde olacak şekilde faydalanılmaktadır. Çin’de bir coccid türü olan Eriocerus pela (Chavannes)’ dan yıllık 300-600 ton mum elde edilmekte ve bu ülkenin ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Dactylopus coccus Costa (Dactylopidae)’dan elde edilen 1 gr boya, 2 gr altın fiyatı ile eşdeğerdedir. Hindistan’da Kerria lacca Kerr (Kerridae)’dan elde edilen lak’ın gramofonlarda çalınan plak yapımında kullanılması nedeniyle 1950’li yıllarda 50.000 ton’a ulaşmıştır. Daha sonra sentetik, boya, mum ve lak üretiminin başlaması nedeniyle bu doğal kaynaklara olan talep azalmıştır. Son yıllarda gıda, tekstil, tıp ve kozmetik alanında kullanılan yapay maddelerin, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, alternatiflere olan ilgiyi arttırmıştır. Ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kırsal kalkınma yerel kaynakların ekonomide kullanılması gibi ihtiyaçlar nedeniyle bu maddeler yeniden gündeme gelmiştir. Bu dersin amacı, vücutlarındaki mum, boya, shellak, ipek, zehir ve antiseptik özellikte salgılarından yararlanılan böcekleri tanıtmak, salgı mekanizmaları, yararlanılan maddelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, hangi alanda kullanıldıkları ve varsa üretim yöntemleri hakkında bilgi sunmaktır. Doğada bazı böceklerin bitkilerde beslenmesi sonucu ortaya çıkan sindirim atıkları (ballı madde) ekosistemdeki diğer canlılar için büyük önem taşımaktadır. Ballı madde denilen bu salgı birçok canlı için yaşamsal önem taşıması yanında, bal arıları tarafından toplanarak insan beslenmesinde kullanılan bal üretilmektedir. Ayrıca bitkide beslenmeleri sonucu ur oluşumuna sebep olan türlerden bazıları tanence zengin olup dericilik ve tıp alanında faydalanılmaktadır. Ballı maddenin ve urların oluşma mekanizması, içeriğindeki maddeler ve bu maddelerin kullanım alanları üzerinde durulacaktır. Böcekler protein bakımından çok zengin olup, bazı kültürlerde doğrudan besin olarak faydalanılmaktadır. Gelecekte insan beslenmesinde önemli bir yer kazanacağı düşünülen böcekler de ders içeriğinde yer almaktadır.

800300725441 Sosyal Böcekler Kredi: 2 / AKTS:8